Użyźniacz Glebowy UGmax jest objęty badaniami naukowymi od 2003r. Część z tych badań, mających na celu lepsze rozpoznanie działania preparatu (m. in ustalenie optymalnych wielkości dawek i najkorzystniejszych terminów stosowania, wpływu na poprawę stanu gleby oraz na rozwój, zdrowotność i plonowanie roślin) zleciła nasza firma BOGDAN.
Ich wyniki wywołały duże zainteresowanie wśród przedstawicieli świata nauki na obszarze całego kraju. W rezultacie niezależne badania nad działaniem UGmax na glebę i rośliny podjęło bardzo wiele ośrodków naukowo-badawczych, za co im serdecznie dziękujemy. Analiza zebranych przez nas, jak i dostępnych na stronach internetowych wyników tych badań umożliwia lepiej zrozumieć przemiany, które preparat inicjuje w glebie i ich wpływ na plonowanie roślin. Ma to ważne znaczenie, gdyż coraz częściej zauważane jest pogarszanie się stanu gleb. Wiąże się to z coraz większymi stratami wynikającymi ze : zmniejszania dostępności glebowych i nawozowych składników pokarmowych, ograniczania retencji wodnej (powodujące podtopienia lub objawy niedoboru wody), pogarszania się struktury gleby i coraz większymi utrudnieniami w jej uprawie.
Wnioski wynikające z badań mogą pomóc w przeciwdziałaniu tym przeszkodom oraz zwiększyć dostępność składników, a tym samym stworzyć szansę na uzyskiwanie oczekiwanych plonów przy ponoszeniu niższych kosztów.

Na tej stronie postaramy się Państwu sukcesywnie te opracowania prezentować.

Sprawozdanie dotyczące wpływu preparatu UGmax na stan gleby i plonowanie roślin na bazie wieloletnich doświadczeń naukowych Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i innych ośrodków naukowo-badawczych. 

Celem sprawdzenia działania preparatu Użyźniacz Glebowy UGmax na glebę i rośliny uprawne założono szereg doświadczeń. Preparat poddawano ocenie w różnych jednostkach, w warunkach kontrolowanych (inkubacje) oraz w warunkach polowych jako doświadczenia jednoroczne, wieloletnie, ścisłe doświadczenia polowe, czy doświadczenia łanowe. Na podstawie szerokiego spektrum uzyskanych wyników można wyciągnąć wiele wniosków naukowych, ale również praktycznych.
Analiza wyników badań naukowych