UGmax do rozkładu słomy zamiast azotu

UGmax intensyfikując życie glebowe i procesy przemiany masy organicznej wpływa na wzrost plonowania roślin i poprawę parametrów gleby:

wpływ na plonowanie roślin:
Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od sposobu użyźniania gleby,
nawożonej 140kg N/ha (średnia z lat 2007-2010)*
Sposób użyźniania gleby Plon pszenicy t/ha
ściernisko 5,25
słoma + N (30 kg/ha) 6,00
słoma + UGmax 6,44
wpływ na poprawę parametrów gleby:

Intensywność życia glebowego

UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu masy organicznej w glebie przyczynia się do zwiększenia liczebności zawartych w niej mikroorganizmów.

Łączna liczebność mikroorganizmów w glebie ze słomą x 10*
warianty monokultura zmianowanie
słoma 106,273 115,587
słoma + UGmax 178,660 182,660
wzrost liczebności 69 % 58 %

Tak duży wzrost ilości mikroorganizmów w glebie oznacza przyrost kilku ton mikroorganizmów na ha, co powoduje wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej i poprawę parametrów gleby:

– stanu fitosanitarnego

– zawartości materii organicznej

– struktury

– retencji wodnej

– zawartości i dostępności składników pokarmowych

– stabilizację pH

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).


Stan fitosanitarny

Zwiększenie ilości mikroorganizmów (bakterii i promieniowców) przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów powoduje poprawę stanu fitosanitarnego gleby, co stwarza duże możliwości na ograniczenie występowania i rozwoju wielu chorób. *

Wskaźnik fitosanitarny gleby*
słoma 448
słoma + UGmax 759
wzrost 69,42%

Przyspieszenie rozkładu zainfekowanych części roślin poprawia stan fitosanitarny gleby i ogranicza rozwój oraz występowanie wielu chorób.

korzenie

 

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).


Zawartość materii organicznej w glebie

UGmax intensyfikując rozwój życia glebowego ukierunkowuje i wzmacnia procesy przemiany masy organicznej w próchnicę.

Zawartość materii organicznej (próchnicy) w glebie (g/kg i w %)*
warianty 2005 2008 Różnica
kontrola 26,59
(2,66 %)
25,44
(2,54 %)
1,15
(-0,11 p. proc.)
z UGmax 26,61
(2,66 %)
30,23
(3,02 %)
3,62
(+0,36 p. proc.)

Przyrost materii organicznej w glebie wpływa na łatwiejszą jej uprawę i na poprawę warunków rozwoju roślin:

– poprawę struktury gleby

– rozluźnienie gleb zwięzłych,

– poprawę stosunków wodnopowietrznych,

– poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– przeciwdziałaniu wypłukiwania składników pokarmowych,

– zwiększenie efektywności nawożenia

– stabilizację odczynu gleby


*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy 2005-2008


Struktura gleby

Ukierunkowanie i wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej    przyczynia się do poprawy struktury gleby i zmniejszenia jej zwięzłości.

Zwięzłość ogólna gleby mierzona (w MPa*)**
 warianty monokultura zmianowanie
słoma 4,43 4,36
słoma + UGmax 3,69 3,58
rozluźnienie 20,05 % 21,78 %

Rozluźnienie gleby powoduje łatwiejszą jej uprawę oraz wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin, poprzez:

– poprawę stosunków wodnopowietrznych,

– poprawę wchłaniania, podsiąkania i magazynowania wody

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

Poprawa struktury gleby powoduje również:

– zmniejszenie kosztów uprawy,

– szybsze i równomierne wschody roślin,

– łatwiejszy rozwój systemu korzeniowego.

 

*MPa Mega Pascal – jednostka  miary oporu stawianego przez glebę

** Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436). 


Retencja wodna

Wzrost zawartości materii organicznej gleby zwiększa jej zdolność do wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody.

Zapas wody (ERU**) w t/ha w 25 cm warstwie gleby*
Warianty doświadczeń 2005 r. 2008 r. 2005 r. – 2008 r.
kontrola 202,5 190,0 -12,5
z UGmax 225,0 287,5 +62,5

Poprawa retencji wody w glebie umożliwia roślinom lepszy rozwój:

– szybsze i równomierne wschody

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania

 

*Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UPT w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie

** ERU – Efektywna Retencja Użyteczna – zapas wody w warstwie uprawnej gleby, bezpośrednio dostępnej dla roślin.


Zawartość i dostępność składników pokarmowych

Usprawnienie, przy pomocy UGmax, procesów przemiany masy organicznej  przyczynia się do wzrostu zawartości i dostępności składników pokarmowych w glebie.

Zawartość azotu mineralnego w warstwie ornej gleby, po uprawie pszenicy (ze słomą) (mg/kg). *
warianty po pszenicy po rzepaku
jesień wiosna jesień wiosna
kontrola 8,18 11,2 7,65 8,96
z UGmax 10,71 20,42 10,97 14,96
wzrost 30,92 % 82,32 % 43,40 % 66,96 %

Badanie wykazuje, że wnoszenie do gleby słomy poprzedzone aplikacją użyźniacza glebowego UGmax zwiększyło zawartość azotu w glebie (pomimo braku aplikacji tego składnika na słomę), w monokulturze – jesienią o 31%, a wiosną o 82% oraz w zmianowaniu – jesienią o 43% i wiosną o 67%.

Podobne badania wykazały, że wzrosty uzyskano także w przypadku innych składników.

Zawartość dostępnych składników pokarmowych w glebie (bez nawożenia PK)
po zbiorach ziemniaków**
 warianty  NH4  NO3  P2O5  K2O  Mg
 kg/ha  mg/100g gleby
 kontrola  24,26  55,10  3,62  9,16  7,66
 z UGmax  26,56  72,14  5,92  11,17  9,70
 % przyrost 9,5 31  63 22 26,5

Zwiększenie przyswajalności zawartych w glebie składników pokarmowych powoduje lepsze wykarmienie roślin i pozwala na obniżenie nawożenia mineralnego.

* Wyniki badań ( Kotwica K., i in., 2011: Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragm. Agronomica 28(3), 53-62; projekt N N310 083436).

**Katedra Chemii Rolnej i Biochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Odczyn gleby

Intensyfikacja procesów zachodzących w glebie, poprzez działanie UGmax, wpływa korzystnie na stabilizację jaj odczynu.

Odczyn gleby (pH w KCl) *
warianty 2005 2008 Różnica
bez Użyźniacza 5,94 5,35 – 0,59
z Użyźniaczem 6,16 6,19 + 0,03


*Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleby UPT w Bydgoszczy


Poprawa parametrów gleby, na skutek działania UGmax  wpływa na polepszenie warunków rozwoju roślin i ich plonowanie poprzez:

– szybsze i równomierne wschody roślin

– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin

– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych

– udostępnianie składników pokarmowych z form dotychczas niedostępnych,

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności roślin

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania roślin

 

Średnie plony roślin uprawnych, lata 2005-2011*
 warianty Pszenica ozima Buraki cukrowe Rzepak ozimy Łubin biały Ziemniaki jadalne Kukurydza na ziarno
kontrola 4,86 54,89 3,42 2,56 41,04 9,72
z UGmax 5,90 65,55 4,01 3,31 53,13 10,98

* Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP Poznań

 

Cennik i zamówienia