UGmax Użyźniacz Glebowy jest objęty badaniami naukowymi od 2003 r. Celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na temat przyczyn tak licznego występowania problemów w produkcji rolnej oraz możliwości przeciwdziałania im.

Główne problemy to:

– spadek zawartości materii organicznej w glebie

– utrudniony  rozkład resztek pożniwnych

– pogorszenie struktury gleby

– coraz liczniej występujące zalewiska i podtopienia

– coraz częściej występujące objawy suszy

– utrudnienia z terminowym wejściem w pole z zabiegami agrotechnicznymi

– nadmiernie zużycie maszyn, paliwa i czasu pracy

– zbyt szybkie zakwaszanie się gleby

– spadek efektywności nawożenia

– pogarszanie się zdrowotności roślin

– pomimo zwiększonych nakładów nie uzyskujemy oczekiwanych plonów

-spadek opłacalności produkcji rolnej