Wpływ stanu gleby na rozwój roślin

Karolina Frąckowiak – Pawlak.

Jednym z najbardziej istotnych aspektów w produkcji rolnej jest stan posiadanych gleb, a w szczególności zawartość w nich materii organicznej (próchnicy). Od zawartości próchnicy zależą plonotwórcze możliwości gleby. Z tego powodu w badaniach naukowych starano się m.in. określić wpływ stosowania UGmax na przyrost materii organicznej.

Tylko gleba żyzna, urodzajna jest w stanie zapewnić roślinom składniki pokarmowe, wodę i tlen w ilości, formach oraz proporcjach niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu. Gleba o dobrej strukturze, zawierająca próchnicę stanowi rezerwuar składników pokarmowych, a także bufor, który uniemożliwia ich utratę.

Wyniki różnych autorów, w tym Długosza z UTP w Bydgoszczy wskazują na dodatni wpływ omawianego preparatu na zawartość materii organicznej w glebie.

Tabela 1. Wpływ UGmax na poziom próchnicy w glebie ( g/kg i %).

WARIANT 2005 2008 RÓŻNICA
KONTROLA 26,59

( 2,66 % )

25,44

( 2,54 % )

– 1,15

( – 0,11 p. proc. )

z UGmax 26,61

( 2,66 % )

30,23

( 3,02 % )

+ 3,62

( + 0,36 p. proc. )

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UTP w Bydgoszczy  2005 – 2008.

Gleba, która charakteryzuje się wyższą zawartością materii organicznej posiada lepsze właściwości wodno – powietrzne i większą pulę dostępnych dla roślin składników pokarmowych i stwarza roślinom korzystne warunki do rozwoju.

System korzeniowy roślin szybciej się rozwija, jest zdrowszy i posiada większe możliwości pobrania składników odżywczych.

Przykładem są zdjęcia systemu korzeniowego, wykonane w laboratorium UP w Poznaniu – żyto (zdjęcie 1), w warunkach polowych – burak cukrowy (zdjęcie 2) oraz łubin biały (zdjęcie 3).
Zdjęcie 1. Wpływ UGmax Użyźniacza Glebowego na ukorzenienie roślin.

Ukorzenienie żyta

 

Zdjęcie 2. Zastosowanie UGmax zmniejsza liczbę nieprawidłowo rozwiniętych korzeni spichrzowych buraków cukrowych; jest to pośredni wskaźnik poprawy struktury gleby.

Burak cukrowy

 

Zdjęcie 3. Korzenie łubinu białego na 2 tygodnie przed kwitnieniem.

Łubin biały

Aplikacja UGmax przyczynia się do zwiększenia liczby brodawek korzeniowych łubinu białego. Świadczy to o zwiększonej aktywności biologicznej gleby.

 

Wskazując na właściwości gleby należy zauważyć również, iż wyniki badań Długosza wskazują na to, że zmiany, jakie zachodzą w glebie na skutek aplikacji UGmax wpływają również na poprawę jej struktury i retencji wodnej.

Tabela 2 Trzyletnie wyniki badań Efektywnej Retencji Użytecznej – Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb z UTP w Bydgoszczy i UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. Jacka Długosza.

Zapas wody

Gleby o dobrej strukturze szybko wchłaniają wodę z opadów i ją magazynują. Natomiast gleby o gorszej strukturze mają zmniejszone możliwości przenikania wody (głównie gleby zlewne i ciężkie), co zwiększa jej spływ i podtopienia w trakcie opadów deszczu. Natomiast gleby lekkie z niską zawartością próchnicy cechują się dużą przesiąkliwością wody w głębsze i niedostępne dla roślin warstwy.
Z tego powodu w dni bezdeszczowe roślinom podczas wegetacji coraz częściej brakuje wody, zwiększa się efekt suszy.

 

Podsumowując powyższe, niezależne badania naukowe stwierdzić można, że UGmax jest preparatem o szerokim działaniu, wpływającym korzystnie na glebę oraz rośliny uprawne.

Stosowanie UGmax przyczynia się do: 

  • odbudowy życia mikrobiologicznego w glebie,
  • zwiększenia zawartości materii organicznej, 
  • polepszenia stosunków wodno-powietrznych w glebie, 
  • zwiększenia dostępności składników pokarmowych, 
  • zwiększenia efektywności stosowanych nawozów, 
  • lepszego rozwoju systemu korzeniowego roślin,
  • wzrostu plonowania roślin uprawnych,