Użyźniacz Glebowy UGmax jest objęty badaniami naukowymi od 2003r. Część z tych badań, mających na celu lepsze rozpoznanie działania preparatu (m. in ustalenie optymalnych wielkości dawek i najkorzystniejszych terminów stosowania, wpływu na poprawę stanu gleby oraz na rozwój, zdrowotność i plonowanie roślin) zleciła nasza firma BOGDAN.
Ich wyniki wywołały duże zainteresowanie wśród przedstawicieli świata nauki na obszarze całego kraju. W rezultacie niezależne badania nad działaniem UGmax na glebę i rośliny podjęło bardzo wiele ośrodków naukowo-badawczych, za co im serdecznie dziękujemy.

Analiza zebranych przez nas, jak i dostępnych na stronach internetowych wyników tych badań umożliwia lepiej zrozumieć przemiany, które preparat inicjuje w glebie i ich wpływ na plonowanie roślin. Ma to ważne znaczenie, gdyż coraz częściej zauważane jest pogarszanie się stanu gleb. Wiąże się to z coraz większymi utrudnieniami, kosztami i stratami.

Wnioski wynikające z badań mogą pomóc w przeciwdziałaniu tym przeszkodom, a tym samym stworzyć możliwości na uzyskiwanie dobrych plonów przy ponoszeniu niższych kosztów.

Słoma – problemy czy korzyści [czytaj całość]  Stefan Troka
na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez dr hab. inż Karola Kotwicę, prof. nadz. UTP w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP w Bydgoszczy, m.in. w ramach projektu badawczego PB 0834/B/P01/2009/36 finansowanego przez MNiSW.

Wpływ stanu gleby na rozwój roślin [czytaj całość] – Karolina Frąckowiak – Pawlak
na podstawie wyników badań Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Grzebisza oraz Katedr Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. inż Jacka Długosza.

Plonowanie roślin w aspekcie pobrania składników pokarmowych [czytaj całość] – Karolina Frąckowiak – Pawlak
na podstawie wyników badań naukowych Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Grzebisza i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział Bonin, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Kazimierza Jabłońskiego.

 

Inne wyniki badań

Badania nad skutecznością stosowania UGmax Użyźniacza Glebowego są prowadzone od wielu lat, w licznych ośrodkach naukowo – badawczych i obejmują szerokie aspekty wpływu preparatu, zarówno na plonowanie różnych roślin, jak również na ich zdrowotność. Znaczna część wyników tych badań została opublikowana w wydawnictwach naukowych.

Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Paluch, Parylak. Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. Progress in Plant Protection 51(3) 2011 1328-1332

Progress in Plant Protection

Paluch M. i in. Ograniczenie porażenia rdzą brunatną pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu Nr 588/2012

http://www.dbc.wroc.pl/publication/2761

Sulewska – Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Biuletyn PIMR Nr 4 2009

http://www.pimr.poznan.pl/biul/spis_2009_4.html

Zarzecka – Plonotwórcza działanie użyźniacza glebowego UGmax w uprawie ziemniaka. Inżynieria Ekologiczna 28 /2012.

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-volume-2081-139X-inzynieria_ekologiczna-2012-nr_28