Rozwój roślin jest ściśle powiązany z glebą i uzależniony od warunków, jakie w niej panują. Czynnikiem, w największym stopniu wpływającym na właściwości fizyko-chemiczne gleby jest próchnica.
W naszych glebach jej poziom jest niski i systematycznie się obniża. Powoduje to narastanie problemów z uprawą, wzrost kosztów i powstawanie strat, a zwiększone ilości opadów deszczu, jak też okresy suszy stają się trudnym do przezwyciężenia problemem.

Film ten pokazuje możliwości odbudowy zawartości próchnicy i urodzajności gleby.